بی کسی...

نظرات (2)

دکتر شریعتی ... 

 

پروردگارم...مهربان... 

مرا از دوزخ ، از این بهشت ، رهایی ام بخش

پروردگارم...مهربان...

مرا از دوزخ ، از این بهشت ، رهایی ام بخش

در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است

و هر زمزمه ای بانگ عزایی و هر چشم اندازی سکوت

گنگ و بی حاصلی...

در هراس دم می زنم در بی قراری زندگی می کنم

و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است

من در این بهشت،

همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهایم .

تو قلب بیگانه را می شناسی، که خو در سرزمین وجود بیگانه بودی ...

کسی را برایم بیافرین تا ...

در او بیارامم... دردم ، درد (بی کسی) بود...

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky