ارزیابی کودکان cp

نظرات (1)

 کودکان فلج مغزی( cerebral palsy )


دسته ای از بیماران هستند که با مراجعه به کلینیکهای کاردرمانی و پس از ارزیابی دقیق تشخیصی تحت درمان قرار می گیرند ،فلج مغزی ( cerebral palsy ) به اختلال در حرکت و پوسچر با ضایعه به مغز در حال رشد اطلاق ( BOX.1984) با توجه به اینکه حداکثر رشد مغز را 24 ماهگی تا 34 ماهگی دانسته اند . ضایعه فلج مغزی ( cerebral palsy ) پیشرونده نبوده وسبب اختلال در هماهنگی عمل عضله شده که نتیجه اش ناتوانی کودک در حفظ پوسچر ( Posture ) و انجام حرکات طبیعی است . بنابراین کودک در رشد حرکتی خود دچار تاخیر می شود .در کنار از هم گسیختگی عملکردهای حرکتی آنها مشکلاتی از جمله اختلالات درکی ، گفتاری ، حسی ، و... نیز دیده می شود .در کلینیک های کاردرمانی پس از تهیه تاریخچه بیماری و خانوادگی از کودک ارزیابی صورت می گیرد .


 


 

 ارزیابی تشخیصی


در ارزیابی تشخیصی کاردرمانگر قادر به طبقه بندی کودکان فلج مغز( cerebral palsy ) ازفیزیولوژیک ( اسپاستیک ، آتتوئید ، آتاکسی ، ریجیدیتی ، هیپوتونی و Mixedهمچنین از نظر توپوگرافیک ( کوادرپلژی ، دایپلژی ، پاراپلژی ، تری پلژی ، مونوپلژی ) خواهد بود .


  


ارزیابی کاردرمانگر شامل موارد ذیل می باشد از جمله :


I – تست تونوسیته عضلات


 اینکه آیا عضلات هایپرتونسته یا هایپرنونیسته یا تونیسته متغیر دارند ، نیز کوتاهی ( Tight ness) و کانترکچر مورد بررسی قرار گرفته و به وجود یا احتمال وجود دفورمیتی توجه میگردد .


II- تست رشد رفلکسها (Reflex Testing)


از آنجائیکه رشد رفلکسها ارتباط مستقیمی با رشد حرکتی دارد و مرتبط با رشد سطوح سیستم اعصاب نیز


 می باشد لذا به فهم تاخیر حرکتی کمک می نماید .


این رفلکسها در ارتباط با چهار سطح مورد بررسی قرار می گیرد

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky